Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2019 Κοινωφελούς Επιχείρησης

Αναρτήθηκαν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι πίνακες αξιολόγησης για την κάλυψη των θέσεων της προκήρυξης ΣΟΧ1/2019 με αρ. πρωτ. 17/26-02-2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του  Δήμου Νικολάου Σκουφά με ΑΔΑ: 6ΟΙΣΟΚΡΦ-Σ96.